เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย หรือผู้แทนสมาชิก ที่ทำหน้าที่หักเงินได้รายเดือนของสมาชิกส่งชำระหุ้น-หนี้สหกรณ์ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนรับทราบนโยบายการบริหารงานของสหกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เดินไปในทิศทางเดียวกัน  อันจะส่งผลให้เกิดการประสานงานที่ดีขึ้นในอนาคต
img_1071
img_1073
img_1087
img_1090
img_1091
img_1103
img_1111
img_1113
img_1126
img_1130
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง