ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการเชื่อมโยงสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้

          ตามที่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  จึงได้กำหนดจัดสัมมนาโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ด้วยกันสร้างเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตรให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทำงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้กำหนดโครงการขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น
 

          ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถที่ดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนากลับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสารหมายเลข  077-221515  
ตามแบบตอบรับที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง