ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2561 

 • ไตรมาศ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 pdf [ Download 
 • ไตรมาศ 3 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2561 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 4ประจำเดือน มิถุนายน -กันยายน 2561 pdf [ Download ]

ผลการดำเนินงานรอบปี 2560

 • ไตรมาศ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2560 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 3 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560 pdf [ Download) 

ผลการดำเนินงานรอบปี 2559

 • ไตรมาศ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2558 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2559 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 3ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2559 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2559 pdf [ Download ]

ผลการดำเนินงานรอบปี 2558

 • ไตรมาศ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2557 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 3 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2558 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 4 ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2558 pdf [ Download ]

ผลการดำเนินงานรอบปี 2557

 • ไตรมาศ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2556 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2557pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 3 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2557 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 4 ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2557 pdf [ Download ]

ผลการดำเนินงานรอบปี 2556 (1 ต.ค.2555 - 30 ก.ย.2556)
 • ไตรมาศ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2555 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2556 pdf  [ Download ]
 • ไตรมาศ 3 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2556 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 4 ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2556 pdf [ Download ]

ผลการดำเนินงานรอบปี 2555 (1 ต.ค.2554 -30 ก.ย.2555)
 • ไตรมาศ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2554 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2555 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 3 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2555 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 4 ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2555 pdf [ Download ]

ผลการดำเนินงานรอบปี 2554 (ต.ค.2553-ก.ย.2554)
 • ไตรมาศ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2554 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 3 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2554 pdf [ Download ]
 • ไตรมาศ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2554 pdf  [ Download ]

ผลการดำเนินงานรอบปี 2553 (ต.ค.2552-ก.ย.2553)
 • ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2553 pdf [ Download ]
 • ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2553 pdf [ Download ]
 • ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2553 pdf [ Download ]
 • ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2552 pdf [ Download ]

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง